Em về chong chóng mà ra,
Kẻo anh chờ đợi sương sa lạnh lùng.
Sương sa thì mặc sương sa,
Em còn thu xếp cửa nhà chưa xong.


Khảo dị:
Chàng về cho chóng rồi ra,
Kẻo em chờ đợi sương sa lạnh lùng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975