Em về cho tốt dây tơ,
Mười phần anh cũng giúp cho một phần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001