Em về chốn ấy làm chi,
Đồng chua nước mặn chân đi chói sành.
Em về quê cũ với anh,
Chăn tằm dệt vải cho thanh con người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001