Em về cắt rạ, đánh tranh,
Chặt tre, trẻ lạt cho anh lợp nhà.
Sớm khuya hoà thuận đôi ta,
Hơn ai gác tía, lầu hoa một mình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)