Em trao đôi đũa nhỏ,
Anh gắp than lửa đỏ, bỏ vô lư vàng.
Than lửa tàn, lư vàng lạnh ngắt,
Trách ai làm anh bắc em nam.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001