Em trở về thì nằm sấp một bề, không trăn không trở
Chết đi thì lỡ, sống lại thì phiền
Em như con diều bay giữa chốn thanh thiên
Để coi người bạn cũ đảo điên thế nào


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001