- Em trồng tre anh chớ bẻ mầm,
Yêu em anh chớ âm thầm cùng ai.
- Em trồng khoai anh chớ chiết đài,
Yêu em, chớ lấy người ngoài hơn em.
- Em trồng dâu anh chớ bẻ chồi,
Yêu em anh chớ đứng ngồi cùng ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001