Em trông một đêm thành hai,
Hai đêm thành bốn, cho dài năm canh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001