Em trông anh như cá trông sao,
Như lệ trông lựu, như đào trông mưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004