Em tham đồng bạc hoa xoè,
Trốn cha trốn mẹ đi kề người Tây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001