Em thấy anh em cũng muốn thương,
Chỉ sợ mắc mối tơ vương ở nhà.
Anh về gỡ mối vương ra,
Rồi mai em sẽ giao hoà với anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001