Em thấy anh em cũng muốn chào,
Sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài.
Em thấy anh, em cũng muốn thương,
Sợ lòng bác mẹ soi gương không từng.


Khảo dị:
Em thấy anh em cũng mong chào,
Sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài.
Thấy em anh cũng muốn chào,
Sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)