- Em thấy anh em cũng muốn chào,
Sợ anh chồng cũ, hắn đứng bờ rào hắn trông.
- Hắn trông thì mặc hắn trông,
Đã quyết một lòng, ta quyết lấy nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001