- Em thấy anh em cũng muốn chào,
Sợ rằng chị cả dắt dao trong mình.
- Đấy giắt dao, đây gươm kẽ nách,
Thuận nhân tình cắt vách sang chơi!


Khảo dị:
- Em thấy anh em cũng muốn chào,
Sợ rằng chị cả dắt dao trong mình.
- Đấy giắt dao, đây gươm kề nách,
Đã thuận tình ta khoét vách ta chơi!
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001