Em thấy anh bé chớ sầu,
Ong bao nhiêu tuổi châm bầu, bầu thui.


Khảo dị:
Em chớ thấy anh bé sầu,
Kìa con ong nó bao nhiêu tuổi, nó châm bầu, bầu thui.
Em chớ thấy anh bé sầu,
Con ong kia nó bao lớn, nó chích nụ trái bầu, trái bầu eo.
Em chớ thấy em sầu,
Kìa con ong nó bao nhiêu tuổi, nó châm bầu, bầu thui.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969