Em thương còn bụng mẹ thầy,
Đèn treo trước gió biết xây ngả nào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004