Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe,
Cậu, cô, chú, bác, đòi đậu bè thả trôi.
Thả trôi răng đặng mà thả trôi,
Anh Hồ em Hán cũng lôi nhau về.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004