Em thương anh ruột thắt gan bào,
Biết anh có thương em lại chút nào hay không?
- Trăng lên lấp ló đầu cành,
Đến nay tôi mới biết bụng mình thương tôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001