Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng,
Anh đừng bạc dạ đem lòng quên em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001