Em thương anh một chút mẹ già,
Thương anh một chút anh là đàn ông.
Lấy ai lo lắng việc đồng,
Lấy ai lo liệu việc trong cửa nhà.
Hay là anh lấy quách ta,
Để ta nuôi đỡ mẹ già cho anh.
Mẹ già là mẹ già anh,
Em nay dâu mới cơm canh chưa tường.
Ví bằng anh có lòng thương,
Thời anh che chở mọi đường cho em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001