Em thương anh không dám thị thiềng,
Núp cây iếng bóng, chờ quyền mẹ cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001