Em thì trướng gấm màn là,
Chị thời tan tác như hoa giữa đường.


Khảo dị:
Em thời trướng gấm quần là,
Chị thời tan tác như hoa giữa đường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001