Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
Em đầu thai con nhạn bạch về đậu bụi chanh
Cất tiếng kêu anh đi hỏi vợ, đừng chờ đợi em
Như hồi buổi xuân xanh không còn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001