Em sắm cho anh một bộ cánh, anh đi chơi dông dài
Áo the hoa tầm cúc dệt
Dù cánh dơi, anh đội trên đầu
Khăn nhiễu Tam Giang anh xếp đội đầu
Lược đồi mồi giắt trên búi tóc
Cái gương tàu anh để soi chơi
Hài hoa nhiễu anh sắm một đôi
Cho anh đi lại rong chơi phố phường


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001