Em ra về cho anh mượn cái khăn tay,
Gói câu tình nghĩa kẻo lâu ngày quên đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001