Em ra lấy chồng cách một cái phá,
Nên chi phải chịu hai chữ ly hương.
Nay đã cách trở đôi phương,
Thầy mẹ ở nhà đắng cơm nghẹn nước, khổ trăm đường hỡi anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]