Em rằng em muốn đi buôn,
Anh về kiếm chốn nha môn ngồi tuần.
Dù em buôn bán xa gần,
Làm sao cho khỏi cửa tuần anh đây.


Khảo dị:
Em rằng em đi buôn,
Anh về kiếm chút nha môn ngồi tuần.
Dù em buôn xa bán gần,
Làm sao tránh khỏi cửa tuần đây anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001