Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc,
Sống thời gởi nạc, thác thời gởi xương.
Không hay đáp lấy bợm lường,
Ở trung mắc cạn, thế thường cười chê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001