Em quyết theo anh, đầu xanh cho chí tóc bạc, đá tạc thành bia
Không hay nghĩa nhơn sớm kết vội lìa
Bỏ mình em chịu sớm khuya một mình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001