Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha,
Chợ trưa dưa héo, kẻo mà buồn thay.


Khảo dị:
Em về giục mẹ cùng cha,
Chợ trưa dưa héo, kẻo mà buồn thay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001