Em như trái phật thủ khác gì,
Ðẹp thì thấy đẹp, ăn thì khó ăn.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009