Em như tố nữ trong tranh,
Anh như thuyền ván, lên ngềnh được chăng?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001