Em như hòn cứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.


Khảo dị:
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó chạy rông trên bờ.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969