Em như con hạc trong chùa,
Muốn bay nhưng mắc con rùa quấn chân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001