Em như con cá giữa vời,
Ai lanh tay được, ai chậm lời thì thôi.


Khảo dị:
Em như cây cá giữa vời,
Ai lanh tay được, ai chậm lời thì thôi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004