Em như chim nọ đang bay,
Anh như con cá mắc rày lưới giăng.


Khảo dị:
Nàng như chim nọ đang bay,
Anh như con cá mắc rày lưới giăng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004