Em như cây quế giữa rừng,
Thơm gốc, thơm ngọn, giữa chừng có thơm?
- Em như cây quế nhà quan,
Kẻ thì ngắt ngọn, người toan bẻ cành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001