Em như cây quế giữa đồng,
Để cho cú đậu cực lòng quế thay.
Bao giờ cho cú nó bay,
Tiên ngồi gốc quế, quế nay bằng lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001