Em như bức tượng đang tô,
Anh như ngòi bút hoạ đồ trong tranh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001