Em nhìn chi nước, em ngắm chi mây,
Chồng em nào phải chi đây mà tìm?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001