Em ngoan lấy phải chồng đần,
Cho giỏi mười phần, ai biết rằng ngoan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001