Em nghiêng tai dưới gió,
Qua kể nhỏ em nghe rành.
Đôi ta còn vướng tơ mành,
Đó chẳng đành, đây anh cũng gắng.
Sóng ba đào mưa nắng chẳng nao.


Khảo dị:
Em nghiêng tai trước gió,
Anh kể nhỏ cho em rành.
Đôi ta vướng sợi tơ mành,
Đó chẳng đành, đây anh cũng gắng.
Sóng ba đào, mưa nắng anh chẳng nao.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975