Em nghe anh tỏ lời này,
Em đòi để bỏ như vầy sao nên.
Tao khang nghĩa ở cho bền,
Liễu mai hoà hợp, đôi bên thuận hoà.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004