Em ngủ dậy sớm mai,
Em xúc hai chén cơm.
So hai đôi đũa,
Đôi đứng đôi nằm.
Dầu thầy mẹ có đánh chín chục, một trăm,
Đánh rồi em dậy, em cũng chí lăm thương chàng.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004