Em ngồi vòi vọi trông chàng,
Chàng còn ở chốn Tràng An vui cười.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001