Em ngồi thềm giếng giặt tơ,
Ba năm giữ trọn, một giờ thất danh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001