Em ngồi máy móc tương liên,
Nhện sa trước mắt, người tiên dập dìu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001