Em ngồi lại đây cho anh phân câu minh bạch,
Duyên nợ tại trời khá dễ trách nhau.
Nói chừng mô ruột lại quặn đau,
Ba thu ăn ở với nhau đã trọn niềm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001