Em ngồi dựa bóng dòm song,
Bỗng cơn gió thổi cành hồng đưa sang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001