Em ngồi dệt gấm thêu hoa,
Em thêu con long, con ly, con quy, con phượng,
Long, ly, quy, phượng lộn xinh đà nên xinh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001